นโยบายการรับประกันสินค้า

 
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้ 
 
 1. บริษัทฯ รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท แกรนด์ เอฟเวอเรส จำกัด และสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของบริษัท โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า
 2. การรับประกันสินค้า คือการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุด เสียหาย บกพร่องที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น โดยลูกค้าต้องนำสินค้าหรือส่งสินค้าเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซมเท่านั้น หากลูกค้าใช้บริการร้านซ่อมทั่วไป บริษัทฯ จะถือว่าสินค้านั้น ๆสิ้นสุดการรับประกันโดยทันที
  *ถ้าสินค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันสินค้า บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งค่าขนส่งไป – กลับ ค่าแรง และค่าอะไหล่ และค่าอื่น ๆ ( ถ้ามี )  เป็นต้น * 
  แต่ถ้าสินค้าหมดประกันและลูกค้ามีความประสงค์ที่จะส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งค่าขนส่งไป - กลับ ค่าแรง ค่าอะไหล่และค่าอื่น ๆ ( ถ้ามี )  เป็นต้น
 3. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  3.1 ในการนำส่งสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกันเข้ารับการบริการ ณ ศูนย์บริการของบริษัทฯ ลูกค้าต้องแสดงเอกสารการรับประกันสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน ไม่มีรอยขีดฆ่า ลบ แก้ไข หรือฉีกขาด เว้นแต่ลูกค้าจะได้ลงทะเบียนการรับประกันสินค้าผ่าน www.mom2babyshop.com ทั้งนี้ ให้ลูกค้าแสดงใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่นำสินค้าเข้ารับบริการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกัน
  3.2 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง และส่วนประกอบร่วมต่าง ๆ เช่น เส้นด้าย โฟม  สายไฟ เป็นต้น  3.3 การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเสริมต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นชุดสินค้านั้น ๆ
  3.4 ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน ได้แก่ การใช้สินค้าที่ไม่ถูกวิธี , การจัดเก็บ สินค้าในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม, ความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากสัตว์ หรือแมลงที่เข้าไปในตัวสินค้า, ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง หรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณะภัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย, ความเสียหายที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือน้ำเข้าไปในสินค้า เป็นต้น โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
  3.5 การรับประกันนี้ไม่รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใด ๆ ของลูกค้า
  **หมายเหตุ** : เพื่อให้สินค้ามีประสิทธิภาพและคุณภาพในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ง่าย ลูกค้าควรศึกษาคู่มือการใช้งานและเลือกใช้อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง และ/หรือการบริการจาก บริษัท แกรนด์ เอฟเวอเรส จำกัด จากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยของบริษัทฯ เท่านั้น
 4. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซน์ www.Ficocarseats.com
 5. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซน์ www.mom2babyshop.com
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ภายใน ระยะเวลา 30 วัน
Powered by MakeWebEasy.com