นโยบายการรับเปลี่ยนสินค้า

 1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง 
 2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบาย การรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนท าการซื้อสินค้า 
 3. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากการสั่งซื้อ บริษัทจะรับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้า ทั้งส่งไปและส่งกลับ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  3.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  3.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า 
  3.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุดเสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ให้กับลูกค้า  ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า เช่น ใบเสร็จหรือใบแสดงรายการชำระเงิน มีชิ้นส่วนสินค้าครบ และส่งสินค้ากลับคืนในสภาพเหมือนเดิม หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า 
 4. บริษัทฯ จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วัน หากเกินจากวันดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้า 
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าทุกประเภท  ไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น 
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า ภายใน ระยะเวลา 30 วัน
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น 
 8. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซน์  www.Ficocarseats.com

  เงื่อนไขการคืนสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com